Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5969 ДГС Кости 25.02.2022 2204 Процедури за добив на дървесина 14.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до с. Кости и с. Българи Виж пълна информация
5647 ДГС Кости 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м.
дб, цр, бк, гбр
2106 Процедури за добив на дървесина 2,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до Административната сграда на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
5571 ДГС Кости 10.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.80 куб.м. 14.30 куб.м. 0 куб.м. 40.10 куб.м.
избк, гбр, цр, дб
2021-115 Процедури за продажба на дървесина 2,685.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-115, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
5378 ДГС Кости 10.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 17.03 куб.м.
дб
2021-114 Процедури за продажба на дървесина 2,711.15 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-114, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
5263 ДГС Кости 15.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м.
дб
2021-113 Процедури за продажба на дървесина 4,430.65 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-113, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4998 ДГС Кости 21.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м.
здгл, бб, чб
2021-112 Процедури за продажба на дървесина 12,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2021-112, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4975 ДГС Кости 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
274 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 1365 куб.м. 164 куб.м. 0 куб.м. 1818 куб.м.
бб, здгл, чб, вб, дб, избк, цп
2101 Продажба на стояща дървесина на корен 73,793.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости” Виж пълна информация
4903 ДГС Кости 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича” Виж пълна информация
Процедура № 4903 на ДГС Кости от 17.12.2020 е прекратена!
4838 ДГС Кости 02.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
523 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 5755 куб.м. 3042 куб.м. 181 куб.м. 9548 куб.м.
дб, здгл, цр, чб, бб, избк, срлп, трп, мжд, см, бк, гбр
2021-111, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1 и 2110-1 Процедури за продажба на дървесина 676,335.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2021-111, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1 и 2110-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4836 ДГС Кости 01.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
571 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 6549 куб.м. 3470 куб.м. 211 куб.м. 10860 куб.м.
чб, здгл, дб, избк, мжд, цр, срлп, трп, бб, здгл, см, чдб, срлп, гбр, бк,
2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109 и 2110 Процедури за добив на дървесина 256,882.43 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2102 (подотдели: 11:в, г, о, ф; 86:а; 92:и), № 2103 (подотдели: 218:и, м, о; 219:о; 222:ж; 223:и), № 2104 (подотдели: 6:а, г; 16:и; 17:м, ф; 18:з), № 2105 (подотдели: 221:б, д, и; 222:в; 226:а, в), № 2106 (подотдели: 59:е, г; 60:б, и; 62:д; 63:г, д, е, р), № 2107 (подотдели: 152:б, г; 153:у; 154:и, л; 155:а), № 2108 (подотдели: 93:г, к; 94:к; 95:в, д, л, м), № 2109 (подотдели: 218:и, м, о; 219:о; 222:ж; 223:и) и № 2110 (подотдели: 93:з; 112:г, д, л: 114:в, д; 115:ж; 116:ж),от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4683 ДГС Кости 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м. 325 куб.м. 5 куб.м. 1430 куб.м.
чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр
2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2003 (подотдели: 16:у; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4642 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м. 325 куб.м. 5 куб.м. 1430 куб.м.
чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр
2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2003 (подотдели: 16:у; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4641 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 1252 куб.м.
дб, избк, цр, трп, гбр, мжд, кгбр
2003-1 Процедури за продажба на дървесина 84,473.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2003-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4635 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
408 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1333 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 1811 куб.м.
чб, бб, здгл, дб, избк
2007 Процедури за добив на дървесина 42,975.22 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2007 (подотдели: 14:о; 17:в, л; 31:к; 32:в, е, о; 33: з, и, о; 93:и; 95:н; 105: ж, и; 138:г; 154:з; 158:в; 219:р, с), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4634 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
408 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1333 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 1811 куб.м.
здгл, чб, дб, избк, бб
2007-1 Процедури за продажба на дървесина 108,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2007-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4633 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 916 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 1268 куб.м.
чб, бб, см, ела, дб, избк, цр
2008 Процедури за добив на дървесина 29,900.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2008 (подотдели: 140:ж; 151:б, з; 153:и; 154:а, е, к), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4632 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 916 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 1268 куб.м.
бб, чб, дб, избк, цр, ела, см
2008-1 Процедури за продажба на дървесина 79,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2008-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4606 ДГС Кости 11.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49.50 куб.м. 0 куб.м. 49.50 куб.м.
дб, избк, цр
2015 Лесокултурни мероприятия 1,237.50 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4489 ДГС Кости 20.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1285 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 1659 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 3226 куб.м.
чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп
2004 Процедури за добив на дървесина 79,790.80 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2004 (подотдели: 94:и; 112:в; 113:в; 113:д; 114:е; 153:д; 153:о; 218:г; 218:д; 218:е; 218:з; 218:к; 218:н; 219:ж; 219:з; 219:и; 221:е; 221:ж; 221:м; 222:г; 222:е; 224:р; 224:т; 226:ж), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4488 ДГС Кости 20.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1285 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 1659 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 3226 куб.м.
чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп
2004-1 Процедури за продажба на дървесина 212,548.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2004-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация