Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4683 ДГС Кости 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м. 325 куб.м. 5 куб.м. 1430 куб.м.
чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр
2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2003 (подотдели: 16:у; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4642 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м. 325 куб.м. 5 куб.м. 1430 куб.м.
чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр
2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2003 (подотдели: 16:у; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4641 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 1252 куб.м.
дб, избк, цр, трп, гбр, мжд, кгбр
2003-1 Процедури за продажба на дървесина 84,473.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2003-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4635 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
408 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1333 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 1811 куб.м.
чб, бб, здгл, дб, избк
2007 Процедури за добив на дървесина 42,975.22 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2007 (подотдели: 14:о; 17:в, л; 31:к; 32:в, е, о; 33: з, и, о; 93:и; 95:н; 105: ж, и; 138:г; 154:з; 158:в; 219:р, с), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4634 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
408 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1333 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 1811 куб.м.
здгл, чб, дб, избк, бб
2007-1 Процедури за продажба на дървесина 108,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2007-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4633 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 916 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 1268 куб.м.
чб, бб, см, ела, дб, избк, цр
2008 Процедури за добив на дървесина 29,900.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2008 (подотдели: 140:ж; 151:б, з; 153:и; 154:а, е, к), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4632 ДГС Кости 17.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 916 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 1268 куб.м.
бб, чб, дб, избк, цр, ела, см
2008-1 Процедури за продажба на дървесина 79,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2008-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4606 ДГС Кости 11.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49.50 куб.м. 0 куб.м. 49.50 куб.м.
дб, избк, цр
2015 Лесокултурни мероприятия 1,237.50 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4489 ДГС Кости 20.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1285 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 1659 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 3226 куб.м.
чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп
2004 Процедури за добив на дървесина 79,790.80 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2004 (подотдели: 94:и; 112:в; 113:в; 113:д; 114:е; 153:д; 153:о; 218:г; 218:д; 218:е; 218:з; 218:к; 218:н; 219:ж; 219:з; 219:и; 221:е; 221:ж; 221:м; 222:г; 222:е; 224:р; 224:т; 226:ж), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4488 ДГС Кости 20.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1285 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 1659 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 3226 куб.м.
чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп
2004-1 Процедури за продажба на дървесина 212,548.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2004-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4464 ДГС Кости 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
92 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 178 куб.м.
бб, чб
2020-113 Процедури за продажба на дървесина 11,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2020-113, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4455 ДГС Кости 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 263 куб.м.
дб
2020-111 Процедури за продажба на дървесина 31,997.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2020-111, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4441 ДГС Кости 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“ и Обособена позиция 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
4414 ДГС Кости 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
953 куб.м. 156 куб.м. 0 куб.м. 2490 куб.м. 685 куб.м. 15 куб.м. 4299 куб.м.
здгл, бб, чб, мб, дб, избк, гбр, цр, мжд, трп, кгбр, мжд
2001 и 2003 Процедури за добив на дървесина 104,116.70 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2: в; 11: е, н; 16: г; 18: г, к; 92: б, г, е, к; 109: ж, к, н; 122: б; 135: а, г, з, н) и № 2003 (подотдели: 16: у, 17: б, м, ф, х, ц, ч; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4413 ДГС Кости 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
953 куб.м. 156 куб.м. 0 куб.м. 2490 куб.м. 685 куб.м. 15 куб.м. 4299 куб.м.
бб, здгл, чб, трп, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд, кгбр
2001-1 и 2003-1 Процедури за продажба на дървесина 290,688.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2001-1 и № 2003-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4367 ДГС Кости 02.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит по спазване на стандартите на Сертификата за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4335 ДГС Кости 08.06.2020 12.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4306 ДГС Кости 27.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
856 куб.м. 144 куб.м. 0 куб.м. 1203 куб.м. 285 куб.м. 2 куб.м. 2490 куб.м.
бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд
2001-1, 2010-1 и 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 169,786.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2001-1, № 2010-1 и № 2011-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4291 ДГС Кости 22.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1344 куб.м. 748 куб.м. 0 куб.м. 2092 куб.м.
дб, избк, трп, мжд, цр
2014-1 и 2015-1 Процедури за продажба на дървесина 145,376.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2014-1 и № 2015-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4196 ДГС Кости 08.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1005 куб.м. 188 куб.м. 0 куб.м. 2824 куб.м. 1167 куб.м. 60 куб.м. 5244 куб.м.
здгл, бб, чб, цр, дб, избк, гбр, трп, мб, мжд
2001, 2010, 2011, 2014 и 2015 Процедури за добив на дървесина 126,565.45 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2:в; 11:е, н; 16:г; 18:г, з, к), № 2010 (подотдели: 92:б, г, е, к), № 2011 (подотдели: 109:ж, к, н; 122:б; 135:а, г, з, н), № 2014 (подотдели: 131:а, б, г; 133:а; 134: е, ж, и, к, т; 135:в) и № 2015 (подотдели: 82:в, е; 84:б; 85:д; 87:г; 87:к) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация