slide

Заповеди | ДГС Кости

Заповед за учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин
Файл
Добавен
15.03.2023 / ДГС Кости
Заповед за учредяване на право на ползване за устройване на постоянен пчелин в горска територия - държавна собственост
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Кости
Заповед № ТП-01-46/07.02.2017 г. за УБПП за пчелин
Файл
Добавен
19.05.2017 / ДГС Кости
Заповед № ТП-01-45/07.02.2017 г. за УБПП за пчелин
Файл
Добавен
19.05.2017 / ДГС Кости
Заповед ТП-01-33/16.01.2017 г. за УБПП за пчелин
Файл
Добавен
19.05.2017 / ДГС Кости
Заповед РД-01-48/30.01.2017г. на кмета на гр. Царево инж. Георги Лапчев, на основание чл.44 ,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125, ал.1 от Закона за горите и предлохение на Директора на ТП"ДГС Кости" относно пашата
Файл
Добавен
10.02.2017 / ДГС Кости
Заповед за прекратяване на Договор № 25/12.04.2016 г. за покупко-продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1608, от КЛФ-2016 г., ведно с Анекс № 01/29.12.2016 г. към него и задържане на гаранцията за изпълнение на договора
Файл
Добавен
11.01.2017 / ДГС Кости