slide

Документи | ДГС Кости

Заявление за издаване на позволително за добиване на недървесни горски продукти
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Кости
Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Кости
Планираното по ГСП ползване за стопански цели на недървесни горски продукти
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Кости
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДГС Кости
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Кости
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Кости
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Кости
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Кости
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА.
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Кости
Резюме по плана за управление (ЛУП) (индикатор 7.4.1)
Файл
Добавен
04.10.2017 / ДГС Кости
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи животински видове, с природозащитно значение, установени на територията на ТП "ДГС Кости"
Файл
Добавен
03.10.2017 / ДГС Кости
Доклад за извършен мониторинг на застрашени, изчезващи и ендемични растителни видове, включени в приложение № 1 към националното ръководство, установени на територията на ТП "ДГС Кости"
Файл
Добавен
03.10.2017 / ДГС Кости
Списък на заинтересованите страни по сертификацията на ТП "ДГС Кости" към 01.01.2017 г.
Файл
Добавен
03.10.2017 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 НА ТП “ДГС КОСТИ” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 г. ДО 31.12.2016 г. по индикатор 8.5.1
Файл
Добавен
03.10.2017 / ДГС Кости
Документи, свързани с горската сертификация на ТП "ДГС Кости"
Файл
Добавен
01.12.2016 / ДГС Кости
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Кости
Указания от МХЗ за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Кости