Процедура № 6873 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 13.11.2023 67,740.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 2405 (подотдели: 31:б; 43:ж; 49:з; 53:и, о; 61:е, м; 62:м) и № 2406 (подотдели: 220:в, е, ж, з, л, м, о, п; 225:г, е, з, л; 226:е; 227:г, з) от ЛФ за 2024 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2405 и 2406 ела, см, бб, чб, здгл, вб, мб, изгр, бл, цр, избк, гбр 939 куб.м. 156 куб.м. 0 куб.м. 639 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 1822 куб.м.