Процедура № 6390 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 07.12.2022 270,849.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2301 (подотдели: 3:г; 14:б; 55:в, д; 56:г), № 2303 (подотдели: 5:в, г, з, ж, к, л, м, н), № 2305 (подотдели: 13:в; 14:г, ж, з, м, ц; 57:е), № 2306 (подотдели: 6:к, н; 14:е, л, с, у, х), № 2313 (подотдели: 118:е, к, л, м, н, 119:б, в, г, д, е), № 2314 (подотдели: 155:б, з, 210:в,д, 211:г, 212:п) и № 2315 (подотдели: 214:н, п, 215:а, в, д, ж, к) от ЛФ за 2023 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301, 2303, 2305, 2306, 2313, 2314, 2315 акдр, бб, гбр, дб, здгл, избк, мжд, трп, цр, чб 2270 куб.м. 121 куб.м. 0 куб.м. 3859 куб.м. 1241 куб.м. 111 куб.м. 7602 куб.м.

Документи