Процедура № 6384 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кости 06.12.2022 216,023.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2304 (подотдели: 9:г; 10:б, д, ж), № 2308 (подотдели: 32:а, ж, з, и, н, 33:г, д, е, м, 38:а, 40:а, б), № 2310 (подотдели: 81:д, 85:е, ж; 100:а, в, ж, м, о, п, т, ф; 101:д, з, и), № 2312 (подотдели: 117:д, е, и, к, 121:б) и № 2317 (подотдели: 146:з, 214:и, о, р, 215:б, е, з, л, н, п) от ЛФ за 2023 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2304, 2308, 2310, 2312 и 2317 ак, бб, гбр, дб, здгл, избк, кгбр, мб, мжд, см, трп, цр, чб 763 куб.м. 73 куб.м. 0 куб.м. 3625 куб.м. 1596 куб.м. 107 куб.м. 6164 куб.м.