Процедури

Процедура № 4998 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 21.01.2021
Втора дата
Начална цена 12,056.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2021-112, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-112
Дървесен вид здгл, бб, чб
Едра 99 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 51 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 152 куб.м.