Процедури

Процедура № 4975 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 15.01.2021
Втора дата
Начална цена 73,793.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости”

Данни за дървесината

Обект/и № 2101
Дървесен вид бб, здгл, чб, вб, дб, избк, цп
Едра 274 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1365 куб.м.
За огрев 164 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1818 куб.м.