Процедура № 4975 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кости 15.01.2021 73,793.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101 бб, здгл, чб, вб, дб, избк, цп 274 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 1365 куб.м. 164 куб.м. 0 куб.м. 1818 куб.м.