Процедура № 4903 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4903 на ДГС Кости от 17.12.2020 е прекратена!
ДГС Кости 17.12.2020 753,101.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване
Предмет Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2103Ц 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19587 куб.м.