Процедури

Процедура № 4838 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 02.12.2020
Втора дата
Начална цена 676,335.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2021-111, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1 и 2110-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-111, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1 и 2110-1
Дървесен вид дб, здгл, цр, чб, бб, избк, срлп, трп, мжд, см, бк, гбр
Едра 523 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 5755 куб.м.
За огрев 3042 куб.м.
ОЗМ 181 куб.м.
Всичко 9548 куб.м.

Документи