Процедура № 4836 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 01.12.2020 256,882.43 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2102 (подотдели: 11:в, г, о, ф; 86:а; 92:и), № 2103 (подотдели: 218:и, м, о; 219:о; 222:ж; 223:и), № 2104 (подотдели: 6:а, г; 16:и; 17:м, ф; 18:з), № 2105 (подотдели: 221:б, д, и; 222:в; 226:а, в), № 2106 (подотдели: 59:е, г; 60:б, и; 62:д; 63:г, д, е, р), № 2107 (подотдели: 152:б, г; 153:у; 154:и, л; 155:а), № 2108 (подотдели: 93:г, к; 94:к; 95:в, д, л, м), № 2109 (подотдели: 218:и, м, о; 219:о; 222:ж; 223:и) и № 2110 (подотдели: 93:з; 112:г, д, л: 114:в, д; 115:ж; 116:ж),от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109 и 2110 чб, здгл, дб, избк, мжд, цр, срлп, трп, бб, здгл, см, чдб, срлп, гбр, бк, 571 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 6549 куб.м. 3470 куб.м. 211 куб.м. 10860 куб.м.

Документи