Процедури

Процедура № 4836 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 01.12.2020
Втора дата
Начална цена 256,882.43 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2102 (подотдели: 11:в, г, о, ф; 86:а; 92:и), № 2103 (подотдели: 218:и, м, о; 219:о; 222:ж; 223:и), № 2104 (подотдели: 6:а, г; 16:и; 17:м, ф; 18:з), № 2105 (подотдели: 221:б, д, и; 222:в; 226:а, в), № 2106 (подотдели: 59:е, г; 60:б, и; 62:д; 63:г, д, е, р), № 2107 (подотдели: 152:б, г; 153:у; 154:и, л; 155:а), № 2108 (подотдели: 93:г, к; 94:к; 95:в, д, л, м), № 2109 (подотдели: 218:и, м, о; 219:о; 222:ж; 223:и) и № 2110 (подотдели: 93:з; 112:г, д, л: 114:в, д; 115:ж; 116:ж),от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109 и 2110
Дървесен вид чб, здгл, дб, избк, мжд, цр, срлп, трп, бб, здгл, см, чдб, срлп, гбр, бк,
Едра 571 куб.м.
Средна 59 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 6549 куб.м.
За огрев 3470 куб.м.
ОЗМ 211 куб.м.
Всичко 10860 куб.м.

Документи