Процедури

Процедура № 4683 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 12.10.2020
Втора дата
Начална цена 33,616.88 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2003 (подотдели: 16:у; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2003
Дървесен вид чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр
Едра 70 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1020 куб.м.
За огрев 325 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 1430 куб.м.