Процедури

Процедура № 4635 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 17.09.2020
Втора дата
Начална цена 42,975.22 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2007 (подотдели: 14:о; 17:в, л; 31:к; 32:в, е, о; 33: з, и, о; 93:и; 95:н; 105: ж, и; 138:г; 154:з; 158:в; 219:р, с), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2007
Дървесен вид чб, бб, здгл, дб, избк
Едра 408 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1333 куб.м.
За огрев 70 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1811 куб.м.