Процедури

Процедура № 4634 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 17.09.2020
Втора дата
Начална цена 108,652.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2007-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2007-1
Дървесен вид здгл, чб, дб, избк, бб
Едра 408 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1333 куб.м.
За огрев 70 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1811 куб.м.