Процедури

Процедура № 4633 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 17.09.2020
Втора дата
Начална цена 29,900.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2008 (подотдели: 140:ж; 151:б, з; 153:и; 154:а, е, к), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид чб, бб, см, ела, дб, избк, цр
Едра 182 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 916 куб.м.
За огрев 170 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1268 куб.м.