Процедури

Процедура № 4489 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 20.07.2020
Втора дата
Начална цена 79,790.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2004 (подотдели: 94:и; 112:в; 113:в; 113:д; 114:е; 153:д; 153:о; 218:г; 218:д; 218:е; 218:з; 218:к; 218:н; 219:ж; 219:з; 219:и; 221:е; 221:ж; 221:м; 222:г; 222:е; 224:р; 224:т; 226:ж), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2004
Дървесен вид чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп
Едра 1285 куб.м.
Средна 76 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1659 куб.м.
За огрев 206 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3226 куб.м.