Процедури

Процедура № 4455 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 01.07.2020
Втора дата
Начална цена 31,997.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2020-111, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2020-111
Дървесен вид дб
Едра 159 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 104 куб.м.
Всичко 263 куб.м.