Процедури

Процедура № 4414 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 23.06.2020
Втора дата
Начална цена 104,116.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2: в; 11: е, н; 16: г; 18: г, к; 92: б, г, е, к; 109: ж, к, н; 122: б; 135: а, г, з, н) и № 2003 (подотдели: 16: у, 17: б, м, ф, х, ц, ч; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2001 и 2003
Дървесен вид здгл, бб, чб, мб, дб, избк, гбр, цр, мжд, трп, кгбр, мжд
Едра 953 куб.м.
Средна 156 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2490 куб.м.
За огрев 685 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 4299 куб.м.