Процедури

Процедура № 4413 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 23.06.2020
Втора дата
Начална цена 290,688.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2001-1 и № 2003-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2001-1 и 2003-1
Дървесен вид бб, здгл, чб, трп, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд, кгбр
Едра 953 куб.м.
Средна 156 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2490 куб.м.
За огрев 685 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 4299 куб.м.