Процедури

Процедура № 4306 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 27.05.2020
Втора дата
Начална цена 169,786.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2001-1, № 2010-1 и № 2011-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2001-1, 2010-1 и 2011-1
Дървесен вид бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд
Едра 856 куб.м.
Средна 144 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1203 куб.м.
За огрев 285 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 2490 куб.м.