Процедури

Процедура № 4291 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 22.05.2020
Втора дата
Начална цена 145,376.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2014-1 и № 2015-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2014-1 и 2015-1
Дървесен вид дб, избк, трп, мжд, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1344 куб.м.
За огрев 748 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2092 куб.м.