Процедура № 3754 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 27.12.2019 134,462.45 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2002 (отдели, подотдели - 11:и, с, п), № 2005 (отдели, подотдели – 42:г, е), № 2012 (отдели, подотдели - 112:г, д, л; 114:в; 115:ж; 116:ж), № 2013 (отдели, подотдели – 117:а, б, г, л, м, н, о; 118:а), № 2015 (отдели, подотдели – 85:д; 87:г, к; 134:ж, и, к, т) и № 2016 (отдели, подотдели -10:в; 84:в; 85:в,г,з) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2002; 2005; 2012; 2013; 2015; 2016 дб, избк, здгл, бб, трп, цр, чб 377 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 3282 куб.м. 1855 куб.м. 133 куб.м. 5695 куб.м.