ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - III ЕТАП ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - II ETAП Списъци на допуснатите и класирани имоти и на недопуснатите имоти на първи етап по Правилата за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, мярка 8.4. „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони : Европа инвестира в селските райони”. Административен договор с ДФ „Земеделие” № BG06RDNP001-8.002-0001-C01/02.04.2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Започна приемът на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии от ДП по чл. 163 от ЗГ за 2021г. Информация за единични цени за 1 дка на закупени поземлени имоти в горски територии за 2020г. Африканска чума по свинете - телефони за сигнали Прием на заявки за участие в провеждането на електронни процедури за реализация на дървесина.

Обща информация

Държавно горско стопанството „Кости" е получило името си от с. Кости, където е установено седалището на администрацията му.
Територията на стопанството се намира в югоизточната част на Бургаска област, част от общините Царево и Малко Търново. На северозапад то граничи с ДЛС„Граматиково", на североизток и изток - с ДГС„Царево", а на запад - с ДГС„Малко Търново".
Лесоустройството е извършено в границите на землищата или части от тях на селата: от община Царево - цялото землище на с.Кости и част от землищата на с.Българи и с.Бродилово; от община Малко Търново - части от землищата на с.Сливарово и с.Граматиково.
На територията на стопанството има добре развита държавна и горскостопанска пътна мрежа, благоприятстваща всички дейности и мероприятия.
По северозападната граница на стопанството минава шосето Царево - Граматиково -Малко Търново - Лозенград, което е част от международен път. От него при местността „Разклона" се отделя шосето за село Кости.
Друг важен стратегически път е шосето (около 3 км), преминаващо в камионен път до село Бродилово, Кости - Бродилово - Царево.
Тези пътни артерии са основни и са единствената връзка с останалата част от областта и страната.
През горските масиви е налице мрежа от шосета и камионни пътища в сравнително добро състояние, а някои от тях могат да се ползват само при сухо време. По важни от тях са:
- Кости - Одерето - Макьовци - Малко Търново, пресичащ централната и западната част на стопанството като по него се извършват всички стопански мероприятия в тази част;
- Одерето - Кшитоплото - Бродилово, пресичащ централната и източната част на стопанството, използван за превоз на дървесина и други;
- Ходжата - Милекоп - Резово, граничен път с ДГС„Царево", обслужващ източната и югоизточната част на стопанството;
- м. „Силкосия" - м. „Дядо Вълчо" - с. Бродилово, обслужващ северната и североизточната част на стопанството, граничен път с ДГС„Царево";
- с. Кости - м „Шилото" - м. „Трите дола" - с. Българи, обслужващ централната, западната и северозападната част на стопанството.
Съществуващата пътна и съобщителна мрежа създава благоприятни условия за правилната организация по стопанисването и опазването на горския фонд в района на стопанството.
Най-близката ЖП гара е Бургас, отдалечена на около 100 км от средата на стопанството. Автобусните връзки на територията на стопанството са редки и свързват село Кости с Царево. Телефонните и телеграфни връзки не са в добро състояние. Техниката е стара, капацитетът - нисък, повредите са нещо редовно, често повлиявани от природните условия. Телеграфо-пощенски станции и телефонни постове има в с. Кости и в с. Българи.