Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
816 ДГС Кости 10.03.2017 2017-19
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 204 куб.м. 481 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 55,960.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-19 с Партиди №№ 1610-2 , 1612-2, 1702-3, 1704-4, 1706-2, 1707-3, 1709-3, 1710-4, 1711-3, 1712-2 и 1713-4, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
813 ДГС Кости 10.03.2017 № 1700 и № 1701
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м. 912 куб.м. 5 куб.м. 1567 куб.м.
чб, см, дб, цр, избк, трп, кгбр, бб,
Процедури за добив на дървесина 33,496.94 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти №№ 1700 (подотдели: 34:е; 35:ж, з; 53:в; 59:м) и 1701 (подотдели: 6:б, в, е, и, к, н, о, п; 7:а, б, в; 8:б) от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
786 ДГС Кости 10.03.2017 2017-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23.38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7.26 куб.м. 30.64 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 3,853.50 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-18 с Партиди №№ 1611-2 , 1612-1 и 1614-1, находящи се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
766 ДГС Кости 01.03.2017 2017-16
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 57 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 4,170.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-16 с Партиди №№ 1610-1 , 1704-3, 1706-1, 1707-2, 1710-3, 1712-3 и 1713-3, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
715 ДГС Кости 01.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя“ Виж пълна информация
650 ДГС Кости 15.12.2016 20.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт на ВиК инсталации в административната сграда на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
646 ДГС Кости 10.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
644 ДГС Кости 10.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя“ Виж пълна информация
615 ДГС Кости 08.12.2016 15.12.2016 1714
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 298 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 735 куб.м. 0 куб.м. 1117 куб.м.
чб, бб, здгл, дб, цр, избк, гбр, мжд, кс, трп
Продажба на стояща дървесина на корен 45,085.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1714, от КЛФ-2017 г., от горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости” Виж пълна информация
584 ДГС Кости 07.12.2016 14.12.2016 2017-8, 2017-9, 2017-10, 2017-11, 2017-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1005 куб.м. 1464 куб.м. 93 куб.м. 1000 куб.м. 1108 куб.м. 0 куб.м. 4670 куб.м.
ела, здгл, см, бб, чб, дб, цр, избк, гбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 315,684.00 лв. без ДДС
Предмет: „Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-8 с Партида 1702-1, Обект № 2017-9 с Партида 1705-1, Обект № 2017-10 с Партида 1708-1, Обект № 2017-11 с Партида 1713-1 и Обект № 2017-12 с Партиди 1702-2, 1705-2, 1708-2 и 1713-2 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
582 ДГС Кости 07.12.2016 14.12.2016 2017-1, 2017-2, 2017-3, 2017-4, 2017-5, 2017-6, 2017-7
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 1044 куб.м. 123 куб.м. 1570 куб.м. 2007 куб.м. 0 куб.м. 4776 куб.м.
ела, бб, чб, дб, цр, избк, гбр, кгбр, мжд, кл, трп, яс
Процедури за продажба на дървесина 304,515.00 лв. без ДДС
Предмет: „Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-1 с Партида 1704-1, Обект № 2017-2 с Партида 1707-1, Обект № 2017-3 с Партида 1709-1, Обект № 2017-4 с Партида 1710-1, Обект № 2017-5 с Партида 1711-1, Обект № 2017-6 с Партида 1712-1 и Обект № 2017-7 с Партиди 1704-2, 1709-2, 1710-2 и 1711-2 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
568 ДГС Кости 07.12.2016 14.12.2016 1702, 1705, 1708 и 1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1112 куб.м. 1466 куб.м. 93 куб.м. 998 куб.м. 1108 куб.м. 86 куб.м. 4863 куб.м.
чб, дб, цр, избк, гбр, трп, здгл, ела, бб, см
Процедури за добив на дървесина 107,896.80 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти №№ 1702 (подотдели: 9:г, и, к; 10:б, д, ж; 11:а,б), 1705 (подотдели: 31:г, е, м; 32:и; 34:з, и; 53:г, д; 58:д, п; 59:а; 60:з; 219:в; 222:г, 228:а), 1708 (подотдели: 132:г, з, и, к; 134:н, п; 135:а; 138:е, ж, и; 153:ш; 155:з; 210:д; 212:с; 214:г1; 215:а, ж, з; 216:м, н, п) и 1713 (подотдели: 155:ж; 207:х; 212:б, х; 213:б; 214:в1; 215:л; 216:к, р) от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
567 ДГС Кости 07.12.2016 14.12.2016 1704, 1707, 1709, 1710, 1711 и 1712
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
220 куб.м. 1044 куб.м. 123 куб.м. 1570 куб.м. 1647 куб.м. 512 куб.м. 5116 куб.м.
бб, дб, цр, избк, трп, ела, чб, мжд, гбр, яс, кл, кгбр
Процедури за добив на дървесина 111,536.70 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове в обекти №№ 1704 (подотдели: 30:д; 31:а, б, в, ж, и, к), 1707 (подотдели: 223:б, в, г, е, з, к, н), 1709 (подотдели: 132:а, ж; 133:б, д, ж, к), 1710 (подотдели: 134:л, м, о, р, с; 135:б, в, ж, к; 13:г), 1711 (подотдели: 95:в; 96:в, е; 99:м; 108:р, ц; 109:в;112:о; 138:к, л, м, н, о, п; 139:а) и 1712 (подотдели: 106:б, г, о, п) от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
417 ДГС Кости 19.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя“ Виж пълна информация
Процедура № 417 на ДГС Кости от 19.12.2016 е прекратена!
352 ДГС Кости 27.10.2016 01.11.2016 1606, отдел 76:г
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 80 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 80 Пр. куб.м.
дб, избк
Процедури за добив на дървесина 960.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до Административната сграда на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
337 ДГС Кости 17.10.2016 20.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации“ Виж пълна информация
333 ДГС Кости 17.10.2016 20.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
317 ДГС Кости 26.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
314 ДГС Кости 24.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
Процедура № 314 на ДГС Кости от 24.10.2016 е прекратена!
213 ДГС Кости 29.08.2016 02.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so' - /opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so: undefined symbol: php_iconv_string

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: