Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
567 ДГС Кости 07.12.2016 14.12.2016 1704, 1707, 1709, 1710, 1711 и 1712
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
220 куб.м. 1044 куб.м. 123 куб.м. 1570 куб.м. 1647 куб.м. 512 куб.м. 5116 куб.м.
бб, дб, цр, избк, трп, ела, чб, мжд, гбр, яс, кл, кгбр
Процедури за добив на дървесина 111,536.70 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове в обекти №№ 1704 (подотдели: 30:д; 31:а, б, в, ж, и, к), 1707 (подотдели: 223:б, в, г, е, з, к, н), 1709 (подотдели: 132:а, ж; 133:б, д, ж, к), 1710 (подотдели: 134:л, м, о, р, с; 135:б, в, ж, к; 13:г), 1711 (подотдели: 95:в; 96:в, е; 99:м; 108:р, ц; 109:в;112:о; 138:к, л, м, н, о, п; 139:а) и 1712 (подотдели: 106:б, г, о, п) от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
417 ДГС Кости 19.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя“ Виж пълна информация
Процедура № 417 на ДГС Кости от 19.12.2016 е прекратена!
352 ДГС Кости 27.10.2016 01.11.2016 1606, отдел 76:г
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 80 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 80 Пр. куб.м.
дб, избк
Процедури за добив на дървесина 960.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до Административната сграда на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
337 ДГС Кости 17.10.2016 20.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации“ Виж пълна информация
333 ДГС Кости 17.10.2016 20.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
317 ДГС Кости 26.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
314 ДГС Кости 24.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
Процедура № 314 на ДГС Кости от 24.10.2016 е прекратена!
213 ДГС Кости 29.08.2016 02.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
208 ДГС Кости 25.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
188 ДГС Кости 22.08.2016 25.08.2016 Обект № 2016-33, с Партиди №№ 1602-8, 1607-7, 1611-7, 1612-6 и 1614-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
91.60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.44 куб.м. 104.04 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 15,964.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2016-33, с Партиди №№ 1602-8, 1607-7, 1611-7, 1612-6 и 1614-6, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
128 ДГС Кости 01.08.2016 Събиране на оферти с обява 936.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
127 ДГС Кости 01.08.2016 04.08.2016 Обект № 2016-31, Партиди №№ 1611-7, 1612-6 и 1614-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86.96 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.44 куб.м. 99.40 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 14,383.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2016-31, с Партиди №№ 1611-7, 1612-6 и 1614-6, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
123 ДГС Кости 28.07.2016 Събиране на оферти с обява 936.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
Процедура № 123 на ДГС Кости от 28.07.2016 е прекратена!
15 ДГС Кости 04.07.2016 07.07.2016 Обект № 2016-30, Партида № 1611-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23.48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4.57 куб.м. 28.05 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 4,445.80 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2016-30, с Партида № 1611-6, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“. Със Заповед № 95/22.06.2016 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“ търга е насрочен от 10:00 часа. Виж пълна информация