Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
314 ДГС Кости 24.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
Процедура № 314 на ДГС Кости от 24.10.2016 е прекратена!
213 ДГС Кости 29.08.2016 02.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
208 ДГС Кости 25.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
188 ДГС Кости 22.08.2016 25.08.2016 Обект № 2016-33, с Партиди №№ 1602-8, 1607-7, 1611-7, 1612-6 и 1614-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
91.60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.44 куб.м. 104.04 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 15,964.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2016-33, с Партиди №№ 1602-8, 1607-7, 1611-7, 1612-6 и 1614-6, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
128 ДГС Кости 01.08.2016 Събиране на оферти с обява 936.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
127 ДГС Кости 01.08.2016 04.08.2016 Обект № 2016-31, Партиди №№ 1611-7, 1612-6 и 1614-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86.96 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.44 куб.м. 99.40 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 14,383.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2016-31, с Партиди №№ 1611-7, 1612-6 и 1614-6, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
123 ДГС Кости 28.07.2016 Събиране на оферти с обява 936.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
Процедура № 123 на ДГС Кости от 28.07.2016 е прекратена!
15 ДГС Кости 04.07.2016 07.07.2016 Обект № 2016-30, Партида № 1611-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23.48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4.57 куб.м. 28.05 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 4,445.80 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2016-30, с Партида № 1611-6, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“. Със Заповед № 95/22.06.2016 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“ търга е насрочен от 10:00 часа. Виж пълна информация