Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1266 ДГС Кости 09.08.2017 2017-32
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
126.41 куб.м. 59.60 куб.м. 0 куб.м. 132.50 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 318.51 куб.м.
чб, мб
Процедури за продажба на дървесина 21,695.91 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-32 с Партида № 1609-2, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
1250 ДГС Кости 18.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
Процедура № 1250 на ДГС Кости от 18.08.2017 е прекратена!
1245 ДГС Кости 18.08.2017 22.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1213 ДГС Кости 19.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ Виж пълна информация
1152 ДГС Кости 30.06.2017 2017-28
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20.63 куб.м. 13.76 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 40.39 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 2,924.72 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-28 с Партиди №№ 1609-1 и 1700-5, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1140 ДГС Кости 21.06.2017 26.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя“ Виж пълна информация
1118 ДГС Кости 10.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,144.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ТП „ДГС Кости” Виж пълна информация
1060 ДГС Кости 29.05.2017 2017-26
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72.47 куб.м. 31.02 куб.м. 0 куб.м. 15.00 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 118.49 куб.м.
бб, чб, здгл
Процедури за продажба на дървесина 9,126.74 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-26 с Партида № 1613-1, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
985 ДГС Кости 03.05.2017 05.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“ Виж пълна информация
971 ДГС Кости 19.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,802.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на дейности в горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС Кости“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на съществуващи трайни и временни горски пътища и изграждането на нови временни горски пътища в горски територии – публична държавна собственост“; Обособена позиция № 2: „Извършване на противопожарни мероприятия – поддържане на бариерни и лесокултурни прегради“ Виж пълна информация
872 ДГС Кости 29.03.2017 2017-20
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 36 куб.м.
цр
Процедури за продажба на дървесина 2,505.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-20 с Партиди №№ 1612-3, 1707-4, 1712-4 и 1713-5, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
816 ДГС Кости 10.03.2017 2017-19
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 204 куб.м. 481 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 55,960.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-19 с Партиди №№ 1610-2 , 1612-2, 1702-3, 1704-4, 1706-2, 1707-3, 1709-3, 1710-4, 1711-3, 1712-2 и 1713-4, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
813 ДГС Кости 10.03.2017 № 1700 и № 1701
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м. 912 куб.м. 5 куб.м. 1567 куб.м.
чб, см, дб, цр, избк, трп, кгбр, бб,
Процедури за добив на дървесина 33,496.94 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти №№ 1700 (подотдели: 34:е; 35:ж, з; 53:в; 59:м) и 1701 (подотдели: 6:б, в, е, и, к, н, о, п; 7:а, б, в; 8:б) от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
786 ДГС Кости 10.03.2017 2017-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23.38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7.26 куб.м. 30.64 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 3,853.50 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-18 с Партиди №№ 1611-2 , 1612-1 и 1614-1, находящи се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
766 ДГС Кости 01.03.2017 2017-16
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 57 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 4,170.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-16 с Партиди №№ 1610-1 , 1704-3, 1706-1, 1707-2, 1710-3, 1712-3 и 1713-3, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
715 ДГС Кости 01.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя“ Виж пълна информация
650 ДГС Кости 15.12.2016 20.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт на ВиК инсталации в административната сграда на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
646 ДГС Кости 10.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
644 ДГС Кости 10.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя“ Виж пълна информация
615 ДГС Кости 08.12.2016 15.12.2016 1714
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 298 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 735 куб.м. 0 куб.м. 1117 куб.м.
чб, бб, здгл, дб, цр, избк, гбр, мжд, кс, трп
Продажба на стояща дървесина на корен 45,085.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1714, от КЛФ-2017 г., от горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости” Виж пълна информация