Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1349 ДГС Кости 19.09.2017 26.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1276 ДГС Кости 09.08.2017 18.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
1266 ДГС Кости 09.08.2017 2017-32
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
126.41 куб.м. 59.60 куб.м. 0 куб.м. 132.50 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 318.51 куб.м.
чб, мб
Процедури за продажба на дървесина 21,695.91 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-32 с Партида № 1609-2, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
1250 ДГС Кости 18.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
Процедура № 1250 на ДГС Кости от 18.08.2017 е прекратена!
1245 ДГС Кости 18.08.2017 22.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1213 ДГС Кости 19.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ Виж пълна информация
1152 ДГС Кости 30.06.2017 2017-28
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20.63 куб.м. 13.76 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 40.39 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 2,924.72 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-28 с Партиди №№ 1609-1 и 1700-5, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1140 ДГС Кости 21.06.2017 26.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя“ Виж пълна информация
1118 ДГС Кости 10.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,144.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ТП „ДГС Кости” Виж пълна информация
1060 ДГС Кости 29.05.2017 2017-26
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72.47 куб.м. 31.02 куб.м. 0 куб.м. 15.00 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 118.49 куб.м.
бб, чб, здгл
Процедури за продажба на дървесина 9,126.74 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-26 с Партида № 1613-1, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
985 ДГС Кости 03.05.2017 05.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“ Виж пълна информация
971 ДГС Кости 19.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,802.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на дейности в горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС Кости“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на съществуващи трайни и временни горски пътища и изграждането на нови временни горски пътища в горски територии – публична държавна собственост“; Обособена позиция № 2: „Извършване на противопожарни мероприятия – поддържане на бариерни и лесокултурни прегради“ Виж пълна информация
872 ДГС Кости 29.03.2017 2017-20
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 36 куб.м.
цр
Процедури за продажба на дървесина 2,505.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-20 с Партиди №№ 1612-3, 1707-4, 1712-4 и 1713-5, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
816 ДГС Кости 10.03.2017 2017-19
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 204 куб.м. 481 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 55,960.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-19 с Партиди №№ 1610-2 , 1612-2, 1702-3, 1704-4, 1706-2, 1707-3, 1709-3, 1710-4, 1711-3, 1712-2 и 1713-4, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
813 ДГС Кости 10.03.2017 № 1700 и № 1701
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м. 912 куб.м. 5 куб.м. 1567 куб.м.
чб, см, дб, цр, избк, трп, кгбр, бб,
Процедури за добив на дървесина 33,496.94 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти №№ 1700 (подотдели: 34:е; 35:ж, з; 53:в; 59:м) и 1701 (подотдели: 6:б, в, е, и, к, н, о, п; 7:а, б, в; 8:б) от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
786 ДГС Кости 10.03.2017 2017-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23.38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7.26 куб.м. 30.64 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 3,853.50 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-18 с Партиди №№ 1611-2 , 1612-1 и 1614-1, находящи се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
766 ДГС Кости 01.03.2017 2017-16
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 57 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 4,170.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-16 с Партиди №№ 1610-1 , 1704-3, 1706-1, 1707-2, 1710-3, 1712-3 и 1713-3, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
715 ДГС Кости 01.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя“ Виж пълна информация
650 ДГС Кости 15.12.2016 20.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт на ВиК инсталации в административната сграда на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
646 ДГС Кости 10.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация