Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2451 ДГС Кости 09.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца Виж пълна информация
2446 ДГС Кости 19.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации, собственост на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2360 ДГС Кости 04.09.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49.50 куб.м. 0 куб.м. 49.50 куб.м.
дб, избк
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,237.50 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2350 ДГС Кости 03.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца“ Виж пълна информация
2308 ДГС Кости 16.08.2018 2018-21
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.52 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.87 куб.м. 72.39 куб.м.
дб, цр, бк
Процедури за продажба на дървесина 10,096.15 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2018-21 с Партиди №№ 1809-11 и 1710-4, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2306 ДГС Кости 15.08.2018 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 402 куб.м. 556 куб.м. 30 куб.м. 1010 куб.м.
дб, избк, трп
Процедури за добив на дървесина 22,519.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект № 1815 (подотдели: 77г и 77д) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2230 ДГС Кости 03.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2190 ДГС Кости 19.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2161 ДГС Кости 08.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2150 ДГС Кости 03.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2147 ДГС Кости 07.06.2018 2018-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77.89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 54.45 куб.м. 132.34 куб.м.
избк, дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 19,184.30 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2018-18 с Партиди №№ 1801-3 и 1710-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2141 ДГС Кости 27.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2065 ДГС Кости 29.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на противопожарни мероприятия – поддържане на бариерни и лесокултурни прегради“, като видовете работи и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 16, неразделна част от документацията. Виж пълна информация
2050 ДГС Кости 25.04.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 1050 куб.м. 8 куб.м. 1297 куб.м.
дб, избк
Процедури за добив на дървесина 27,355.50 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1809 (подотдели: 75в, 75г, 75д, 75е, 75ж) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2049 ДГС Кости 25.04.2018 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
92 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 742 куб.м. 619 куб.м. 34 куб.м. 1503 куб.м.
дб, избк, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 33,743.45 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1801 (подотдели: 4в, 4к, 23б, 23е, 23з, 46а, 50в, 50з1, 61и) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2038 ДГС Кости 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2003 ДГС Кости 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк, гбр, др
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1828 ДГС Кости 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1828 на ДГС Кости от 07.03.2018 е прекратена!
1758 ДГС Кости 23.01.2018 2017-38
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31.90 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 4,545.60 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-38 с Партиди №№ 1701-11 и 1715-8, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1707 ДГС Кости 22.12.2017 2018-1, 2018-2, 2018-3, 2018-4, 2018-5, 2018-6, 2018-7 и 2018-8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1594 куб.м. 2048 куб.м. 157 куб.м. 1517 куб.м. 1457 куб.м. 56 куб.м. 6829 куб.м.
здгл, бб, ела, чб, вб, дб, избк, срлп, цр, трп, мжд, гбр
Процедури за продажба на дървесина 491,788.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2018-1 с Партида № 1805-1; Обект № 2018-2 с Партида № 1808-1; Обект № 2018-3 с Партиди №№ 1804-1, 1807-1, 1811-1, 1812-1, 1813-1, 1814-1; Обект № 2018-4 с Партиди №№ 1804-2, 1807-2, 1811-2, 1812-2, 1813-2, 1814-2; Обект № 2018-5 с Партида № 1804-3; Обект № 2018-6 с Пардида № 1805-3; Обект № 2018-7 с Пардида № 1808-3 и Обект № 2018-8 с Пардида № 1812-3, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, открит със Заповед № РД-10-92/07.12.2017 г. на Зам.-директора на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация