Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2150 ДГС Кости 03.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2147 ДГС Кости 07.06.2018 2018-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77.89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 54.45 куб.м. 132.34 куб.м.
избк, дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 19,184.30 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2018-18 с Партиди №№ 1801-3 и 1710-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2141 ДГС Кости 27.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2065 ДГС Кости 29.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на противопожарни мероприятия – поддържане на бариерни и лесокултурни прегради“, като видовете работи и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 16, неразделна част от документацията. Виж пълна информация
2050 ДГС Кости 25.04.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 1050 куб.м. 8 куб.м. 1297 куб.м.
дб, избк
Процедури за добив на дървесина 27,355.50 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1809 (подотдели: 75в, 75г, 75д, 75е, 75ж) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2049 ДГС Кости 25.04.2018 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
92 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 742 куб.м. 619 куб.м. 34 куб.м. 1503 куб.м.
дб, избк, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 33,743.45 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1801 (подотдели: 4в, 4к, 23б, 23е, 23з, 46а, 50в, 50з1, 61и) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2038 ДГС Кости 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2003 ДГС Кости 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк, гбр, др
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1828 ДГС Кости 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1828 на ДГС Кости от 07.03.2018 е прекратена!
1758 ДГС Кости 23.01.2018 2017-38
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31.90 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 4,545.60 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-38 с Партиди №№ 1701-11 и 1715-8, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1707 ДГС Кости 22.12.2017 2018-1, 2018-2, 2018-3, 2018-4, 2018-5, 2018-6, 2018-7 и 2018-8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1594 куб.м. 2048 куб.м. 157 куб.м. 1517 куб.м. 1457 куб.м. 56 куб.м. 6829 куб.м.
здгл, бб, ела, чб, вб, дб, избк, срлп, цр, трп, мжд, гбр
Процедури за продажба на дървесина 491,788.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2018-1 с Партида № 1805-1; Обект № 2018-2 с Партида № 1808-1; Обект № 2018-3 с Партиди №№ 1804-1, 1807-1, 1811-1, 1812-1, 1813-1, 1814-1; Обект № 2018-4 с Партиди №№ 1804-2, 1807-2, 1811-2, 1812-2, 1813-2, 1814-2; Обект № 2018-5 с Партида № 1804-3; Обект № 2018-6 с Пардида № 1805-3; Обект № 2018-7 с Пардида № 1808-3 и Обект № 2018-8 с Пардида № 1812-3, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, открит със Заповед № РД-10-92/07.12.2017 г. на Зам.-директора на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1679 ДГС Кости 18.12.2017 1804, 1805, 1808, 1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1276 куб.м. 1695 куб.м. 141 куб.м. 1452 куб.м. 1457 куб.м. 19 куб.м. 6040 куб.м.
чб, бб, дб, избк, срлп, трп, здгл, ела, цр, здг, вб, мждр, гбр,
Процедури за добив на дървесина 137,268.20 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1804 (подотдели: 44:а, 44:в, 44:г, 44:д, 44:е и 44:з), № 1805 (подотдели: 8:е, 14:ж, 14:к, 14:м, 14:о, 17:в, 17:л, 49:в, 49:д, 51:а, 61:е, 61:м, 217:в, 217:ж, 217:н, 217:п и 219:р), № 1808 (подотдели: 76:б, 78:в, 78:е, 79:б, 81:в, 90:а, 104:е, 104:к, 105:л, 111:г, 112:е, 115:в, 115:г, 116:б, 116:в, 116:е и 142:б) и № 1812 (подотдели: 143:б, 143:в, 143:г, 143:д, 143:е, 143:ж и 143:з) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1678 ДГС Кости 18.12.2017 1807, 1811, 1813, 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
323 куб.м. 963 куб.м. 77 куб.м. 1388 куб.м. 1726 куб.м. 37 куб.м. 4514 куб.м.
бб, дб, избк, цр, чб, мжд, гбр, ак
Процедури за добив на дървесина 101,117.95 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1807 (подотдели: 43:а, 43:з, 49:г и 49:и), № 1811 (подотдели: 79:а, 79:д,79:в и 79:ж), № 1813 (подотдели: 144:а, 144:в, 144:д и 144:е) и № 1814 (подотдели: 145:а, 145:б, 145:в, 145:г, 145:д и 145:ж) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
1536 ДГС Кости 14.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1529 ДГС Кости 11.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1494 ДГС Кости 27.10.2017 03.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации“ Виж пълна информация
1493 ДГС Кости 03.11.2017 № 1701 и № 1715
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 90 куб.м.
дб, избк, чб, бб
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,241.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1410 ДГС Кости 28.09.2017 1715
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 363 куб.м. 0 куб.м. 395 куб.м.
дб, цр, лб, избк
Процедури за добив на дървесина 8,435.44 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект № 1715, подотдел: 80:д от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1349 ДГС Кости 19.09.2017 26.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1276 ДГС Кости 09.08.2017 18.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация