Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1529 ДГС Кости 11.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1494 ДГС Кости 27.10.2017 03.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации“ Виж пълна информация
1493 ДГС Кости 03.11.2017 № 1701 и № 1715
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 90 куб.м.
дб, избк, чб, бб
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,241.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1410 ДГС Кости 28.09.2017 1715
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 363 куб.м. 0 куб.м. 395 куб.м.
дб, цр, лб, избк
Процедури за добив на дървесина 8,435.44 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект № 1715, подотдел: 80:д от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1349 ДГС Кости 19.09.2017 26.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1276 ДГС Кости 09.08.2017 18.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
1266 ДГС Кости 09.08.2017 2017-32
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
126.41 куб.м. 59.60 куб.м. 0 куб.м. 132.50 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 318.51 куб.м.
чб, мб
Процедури за продажба на дървесина 21,695.91 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-32 с Партида № 1609-2, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
1250 ДГС Кости 18.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
Процедура № 1250 на ДГС Кости от 18.08.2017 е прекратена!
1245 ДГС Кости 18.08.2017 22.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1213 ДГС Кости 19.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ Виж пълна информация
1152 ДГС Кости 30.06.2017 2017-28
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20.63 куб.м. 13.76 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 40.39 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 2,924.72 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-28 с Партиди №№ 1609-1 и 1700-5, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1140 ДГС Кости 21.06.2017 26.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя“ Виж пълна информация
1118 ДГС Кости 10.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,144.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ТП „ДГС Кости” Виж пълна информация
1060 ДГС Кости 29.05.2017 2017-26
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72.47 куб.м. 31.02 куб.м. 0 куб.м. 15.00 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 118.49 куб.м.
бб, чб, здгл
Процедури за продажба на дървесина 9,126.74 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-26 с Партида № 1613-1, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
985 ДГС Кости 03.05.2017 05.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“ Виж пълна информация
971 ДГС Кости 19.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,802.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на дейности в горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС Кости“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на съществуващи трайни и временни горски пътища и изграждането на нови временни горски пътища в горски територии – публична държавна собственост“; Обособена позиция № 2: „Извършване на противопожарни мероприятия – поддържане на бариерни и лесокултурни прегради“ Виж пълна информация
872 ДГС Кости 29.03.2017 2017-20
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 36 куб.м.
цр
Процедури за продажба на дървесина 2,505.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-20 с Партиди №№ 1612-3, 1707-4, 1712-4 и 1713-5, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
816 ДГС Кости 10.03.2017 2017-19
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 204 куб.м. 481 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 55,960.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-19 с Партиди №№ 1610-2 , 1612-2, 1702-3, 1704-4, 1706-2, 1707-3, 1709-3, 1710-4, 1711-3, 1712-2 и 1713-4, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
813 ДГС Кости 10.03.2017 № 1700 и № 1701
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м. 912 куб.м. 5 куб.м. 1567 куб.м.
чб, см, дб, цр, избк, трп, кгбр, бб,
Процедури за добив на дървесина 33,496.94 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти №№ 1700 (подотдели: 34:е; 35:ж, з; 53:в; 59:м) и 1701 (подотдели: 6:б, в, е, и, к, н, о, п; 7:а, б, в; 8:б) от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
786 ДГС Кости 10.03.2017 2017-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23.38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7.26 куб.м. 30.64 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 3,853.50 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-18 с Партиди №№ 1611-2 , 1612-1 и 1614-1, находящи се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация