Процедури

Процедура № 872 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 29.03.2017
Втора дата
Начална цена 2,505.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-20 с Партиди №№ 1612-3, 1707-4, 1712-4 и 1713-5, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2017-20
Дървесен вид цр
Едра 13 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 36 куб.м.