Процедури

Процедура № 816 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 10.03.2017
Втора дата
Начална цена 55,960.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2017-19 с Партиди №№ 1610-2 , 1612-2, 1702-3, 1704-4, 1706-2, 1707-3, 1709-3, 1710-4, 1711-3, 1712-2 и 1713-4, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2017-19
Дървесен вид дб
Едра 277 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 204 куб.м.
Всичко 481 куб.м.