Процедури

Процедура № 813 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 10.03.2017
Втора дата
Начална цена 33,496.94 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти №№ 1700 (подотдели: 34:е; 35:ж, з; 53:в; 59:м) и 1701 (подотдели: 6:б, в, е, и, к, н, о, п; 7:а, б, в; 8:б) от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № № 1700 и № 1701
Дървесен вид чб, см, дб, цр, избк, трп, кгбр, бб,
Едра 66 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 577 куб.м.
За огрев 912 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 1567 куб.м.