Процедури

Процедура № 2745 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 31.01.2019
Втора дата
Начална цена 34,545.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 1916 (подотдели: 115: б, и, н, 116: д, 142: в, 143: а, 146: н) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости"

Данни за дървесината

Обект/и № 1916
Дървесен вид бб, чб, дб, избк, мжд, цр,
Едра 126 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 659 куб.м.
За огрев 534 куб.м.
ОЗМ 152 куб.м.
Всичко 1471 куб.м.