Процедури

Процедура № 2646 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 21.12.2018
Втора дата
Начална цена 155,943.45 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 1901 (подотдели: 22: а, б, в, к), № 1904 (подотдели: 224: ч, 226: б, 227: л, п, с, ф), № 1905 (подотдели: 36: е, к, 228: п, 229: к, у, х, 231: б, г, 232: ж), № 1911 (подотдели: 73: а, б, г), № 1914 (подотдели: 88: а, д, е, 89: а), № 1916 (подотдели: 115: б, и, н, 116: д, 142: в, 143: а, 146: н) и № 1917 (подотдели: 77: б, в) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 1901, 1904, 1905, 1911, 1912, 1916 и 1917
Дървесен вид чб, дб, цр, избк, трп, бб, здгл, мжд
Едра 949 куб.м.
Средна 96 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3468 куб.м.
За огрев 1855 куб.м.
ОЗМ 238 куб.м.
Всичко 6606 куб.м.