Процедури

Процедура № 2643 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 20.12.2018
Втора дата
Начална цена 115,620.55 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1902 (подотдели: 104: и, л, о, 141: в,е, 142: з, 232: б, л, м, н, о, п, р), № 1907 (подотдели: 229: и, м, т, ф), № 1909 (подотдели: 104: г, 232: а), № 1913 (подотдели: 80:б), № 1914 (подотдели: 88: а, д, е, 89: а) и № 1918 (подотдели: 227: а, ж, к, м, т, х, ш) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ”

Данни за дървесината

Обект/и № №№ 1902, 1907, 1909, 1913, 1914 и 1918
Дървесен вид бб, чб, здгл, дб, избк, трп, цр, мжд, гбр, лп
Едра 120 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3141 куб.м.
За огрев 1620 куб.м.
ОЗМ 115 куб.м.
Всичко 5002 куб.м.