Процедури

Процедура № 2633 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 19.12.2018
Втора дата
Начална цена 40,797.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2019-1 с Партида № 1916-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2019-1
Дървесен вид дб, избк, бб, чб
Едра 126 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 152 куб.м.
Всичко 279 куб.м.