Процедури

Процедура № 2306 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 15.08.2018
Втора дата
Начална цена 22,519.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект № 1815 (подотдели: 77г и 77д) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 1815
Дървесен вид дб, избк, трп
Едра 20 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 402 куб.м.
За огрев 556 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Всичко 1010 куб.м.