Процедури

Процедура № 2050 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 25.04.2018
Втора дата
Начална цена 27,355.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит консурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1809 (подотдели: 75в, 75г, 75д, 75е, 75ж) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 1809
Дървесен вид дб, избк
Едра 18 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 206 куб.м.
За огрев 1050 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 1297 куб.м.