Процедури

Процедура № 2049 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 25.04.2018
Втора дата
Начална цена 33,743.45 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1801 (подотдели: 4в, 4к, 23б, 23е, 23з, 46а, 50в, 50з1, 61и) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 1801
Дървесен вид дб, избк, цр, кгбр
Едра 92 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 742 куб.м.
За огрев 619 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Всичко 1503 куб.м.