Процедури

Процедура № 1707 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 22.12.2017
Втора дата
Начална цена 491,788.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2018-1 с Партида № 1805-1; Обект № 2018-2 с Партида № 1808-1; Обект № 2018-3 с Партиди №№ 1804-1, 1807-1, 1811-1, 1812-1, 1813-1, 1814-1; Обект № 2018-4 с Партиди №№ 1804-2, 1807-2, 1811-2, 1812-2, 1813-2, 1814-2; Обект № 2018-5 с Партида № 1804-3; Обект № 2018-6 с Пардида № 1805-3; Обект № 2018-7 с Пардида № 1808-3 и Обект № 2018-8 с Пардида № 1812-3, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, открит със Заповед № РД-10-92/07.12.2017 г. на Зам.-директора на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2018-1, 2018-2, 2018-3, 2018-4, 2018-5, 2018-6, 2018-7 и 2018-8
Дървесен вид здгл, бб, ела, чб, вб, дб, избк, срлп, цр, трп, мжд, гбр
Едра 1594 куб.м.
Средна 2048 куб.м.
Дребна 157 куб.м.
Технологична 1517 куб.м.
За огрев 1457 куб.м.
ОЗМ 56 куб.м.
Всичко 6829 куб.м.