Процедури

Процедура № 1679 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 18.12.2017
Втора дата
Начална цена 137,268.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1804 (подотдели: 44:а, 44:в, 44:г, 44:д, 44:е и 44:з), № 1805 (подотдели: 8:е, 14:ж, 14:к, 14:м, 14:о, 17:в, 17:л, 49:в, 49:д, 51:а, 61:е, 61:м, 217:в, 217:ж, 217:н, 217:п и 219:р), № 1808 (подотдели: 76:б, 78:в, 78:е, 79:б, 81:в, 90:а, 104:е, 104:к, 105:л, 111:г, 112:е, 115:в, 115:г, 116:б, 116:в, 116:е и 142:б) и № 1812 (подотдели: 143:б, 143:в, 143:г, 143:д, 143:е, 143:ж и 143:з) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 1804, 1805, 1808, 1812
Дървесен вид чб, бб, дб, избк, срлп, трп, здгл, ела, цр, здг, вб, мждр, гбр,
Едра 1276 куб.м.
Средна 1695 куб.м.
Дребна 141 куб.м.
Технологична 1452 куб.м.
За огрев 1457 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Всичко 6040 куб.м.