Процедури

Процедура № 1678 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 18.12.2017
Втора дата
Начална цена 101,117.95 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1807 (подотдели: 43:а, 43:з, 49:г и 49:и), № 1811 (подотдели: 79:а, 79:д,79:в и 79:ж), № 1813 (подотдели: 144:а, 144:в, 144:д и 144:е) и № 1814 (подотдели: 145:а, 145:б, 145:в, 145:г, 145:д и 145:ж) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ”

Данни за дървесината

Обект/и № 1807, 1811, 1813, 1814
Дървесен вид бб, дб, избк, цр, чб, мжд, гбр, ак
Едра 323 куб.м.
Средна 963 куб.м.
Дребна 77 куб.м.
Технологична 1388 куб.м.
За огрев 1726 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Всичко 4514 куб.м.