Процедури

Процедура № 1493 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 03.11.2017
Втора дата
Начална цена 2,241.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № № 1701 и № 1715
Дървесен вид дб, избк, чб, бб
Едра 25 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 55 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 90 куб.м.