Процедури

Процедура № 1410 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 28.09.2017
Втора дата
Начална цена 8,435.44 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект № 1715, подотдел: 80:д от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 1715
Дървесен вид дб, цр, лб, избк
Едра 16 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 16 куб.м.
За огрев 363 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 395 куб.м.