Документи

Резюме по плана за управление (ЛУП) (индикатор 7.4.1)
Файл
Добавен
04.10.2017 / ДГС Кости
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи животински видове, с природозащитно значение, установени на територията на ТП "ДГС Кости"
Файл
Добавен
03.10.2017 / ДГС Кости
Доклад за извършен мониторинг на застрашени, изчезващи и ендемични растителни видове, включени в приложение № 1 към националното ръководство, установени на територията на ТП "ДГС Кости"
Файл
Добавен
03.10.2017 / ДГС Кости
Списък на заинтересованите страни по сертификацията на ТП "ДГС Кости" към 01.01.2017 г.
Файл
Добавен
03.10.2017 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 НА ТП “ДГС КОСТИ” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 г. ДО 31.12.2016 г. по индикатор 8.5.1
Файл
Добавен
03.10.2017 / ДГС Кости
Документи, свързани с горската сертификация на ТП "ДГС Кости"
Файл
Добавен
01.12.2016 / ДГС Кости
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Кости
Указания от МХЗ за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Кости