Документи

Документи, свързани с горската сертификация на ТП "ДГС Кости"
Файл
Добавен
01.12.2016 / ДГС Кости
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Кости
Указания от МХЗ за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Кости